هرکس هرروز بعد از نماز عصر 100 مرتبه بگوید « یا وَهابُ » در امر معیشت او فراخی و توسعه ای فراهم گردد انشاالله.