«یا باعث» 573 مرتبه هر روز، جهت با موفقیت به پایان رساندن هر کاری، چی مادی و چه معنوی، گفته شود.