از امام صادق(ع) روایت است که هر کس هر شب جمعه بعد از نماز عشاء مداومت بر خواندن سوره مبارکه واقعهکند هرگز فقیر نشود و محتاج خلق نگردد و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد واو از همدمان امیرالمومنین (ع)باشد.