شیخ بهایی، به نقل از حضرت امام جعفر صادق(ص) روایت کرده است که هر کس بعد از نماز واجب، تسبیح حضرت فاطمه زهرا(ص) را به جا آورد، تمامی گناهانش آمرزیده میشود.